Studii de fezabilitate pentru dezvoltare de investitii cu finantare nerambursabila si/sau rambursabila

A. Piese scrise

Date generale:
1. denumirea obiectivului de investitii;
2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);
3. titularul investitiei;
4. beneficiarul investitiei;
5. elaboratorul studiului.

Informatii generale privind proiectul:
1. situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului;
2. descrierea investitiei:
a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat;
b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung):
- scenarii propuse (minimum doua);
- scenariul recomandat de catre elaborator;
- avantajele scenariului recomandat;
c) descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz;
3. date tehnice ale investitiei:
a) zona si amplasamentul;
b) statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat;
c) situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;
d) studii de teren:
- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referinta national;
- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari;
- alte studii de specialitate necesare, dupa caz;
e) caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;
f) situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii;
- solutii tehnice de asigurare cu utilitati;
g) concluziile evaluarii impactului asupra mediului;
4. durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei.

Costurile estimative ale investitiei:
1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
2. esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

Analiza cost-beneficiu:
1. identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta;
2. analiza optiunilor;
3. analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;
4. analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;
5. analiza de senzitivitate;
6. analiza de risc.

Sursele de finantare a investitiei:
Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei
1. numar de locuri de munca create in faza de executie;
2. numar de locuri de munca create in faza de operare.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei
1. valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(in preturi - luna, anul, 1 euro = ..... lei),
din care:
- constructii-montaj (C+M);
2. esalonarea investitiei (INV/C+M):
- anul I;
- anul II
.................;
3. durata de realizare (luni);
4. capacitati (in unitati fizice si valorice);
5. alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz.

Avize si acorduri de principiu
1. avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei;
2. certificatul de urbanism;
3. avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc.);
4. acordul de mediu;
5. alte avize si acorduri de principiu specifice.

B. Piese desenate:

1. plan de amplasare in zona (1:25000 - 1:5000);
2. plan general (1: 2000 - 1:500);
3. planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului;
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz.

 

Tip beneficiar:

 • IMM-uri
 • ONG-uri
 • Intreprinderi mari
 • Autoritati locale si centrale
 • Universitati si institute de cercetare
 • Altele

Tip proiect:

 • Investitii si dotari
 • Cercetare-dezvoltare si inovare
 • Dezvoltarea resurselor umane
 • Cresterea competitivitatii economice
 • Grant-uri, ajutoare si subventii
 • Altele

Domenii de activitate:

 • Agricultura
 • Dezvoltare regionala
 • Mediu
 • Sanatate
 • Educatie si cercetare
 • Industrie si servicii
 • Administratie
 • Transport
 • Energie
 • Altele

 

 
Info GDRP | Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Politica cookies